logo
loading


6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA GENEL AYDINLATMA BİLDİRİMİ

SİNİKONYA GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (“Şirket” olarak anılacaktır) olarak müşterilerimizin, ürün ve hizmet tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerine önem veriyoruz. Veri Sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun belirttiği sınırlar dâhilinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işliyoruz.

İşlenen Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Aşağıda belirtilen türlerdeki kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz şirketimiz tarafından işlenmektedir.KİŞİSEL

VERİLER

Veri Türü

Alınan Veriler

1-Kimlik

Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı ve ehliyette yer alan kimlik bilgileri, İmza beyanı

vb. kimlik bilgileri.

2-İletişim

Telefon numarası, Adres, E-posta adresleri, İşyeri adresi, İnstagram hesap adı, ulaşılacak kişi

bilgisi vb. iletişim için kullanılan veriler.

3-Lokasyon

Şirketimiz bünyesinden uygulanması durumunda, araçlarımızı kullanan çalışanlarımızın konum ve

güzergâh bilgileri vb.

4-Özlük

Çalışanlarımızın çalıştığı süre, ücret, işle ilgili bilgiler, SGK sicil no vb.

5-Hukuki İşlem

Şirketimize açılan ya da Şirketimizin açmış olduğu dava dosyalarında yer alan ve adli makamlarla yazışmalarda bulunan kişisel hukuki bilgiler.

6-Müşteri İşlem

Gerçek kişilere ait fatura bilgileri, çağrı merkezi kayıtları vb.

7-Fiziksel Mekan

Güvenliği

Görsel Kayıtlar (Kamera kayıtları)

8-İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b

10-Finans

Banka hesap bilgileri, borç sebebi, borç tutarı, Sigorta Sicil No, vergi kimlik numarası bilgileri.

11-Mesleki Deneyim

Eğitim bilgileri, yabancı dil bilgileri, iş deneyimleri, sürücü bilgisi, meslek, okul/bölüm,

referanslar vb.

12-Pazarlama

Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b

13-Görsel ve İşitsel

Kayıtlar

Fotoğraf

26-Diğer (Plaka)

Şirket ürün satış ve tedariği sürecinde kullanılan nakliye araçlarına ilişkin plaka bilgileri, yasal

mevzuat uyarınca düzenlenecek evraklara dahil edilmek üzere alınmaktadır.

26-Diğer (Aile

Yakını Bilgisi)

Çalışanlarımıza yönelik sosyal yardım vb için alınmaktadır.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Veri Türü

Alınan Veriler

21-Sağlık Bilgileri

Çalışan ve stajyerlere ait sağlık bilgileri.

23-Ceza Mahkûmiyeti ve

Güvenlik Tedbirleri


Çalışanlarımızın ve çalışan adaylarının adli sicil kaydı bilgileri.

Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirketimiz, ilgili kişilere ilişkin kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir.


 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Talep / Şikayetlerin Takibi

 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

 • Ücret Politikasının Yürütülmesi

 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Şekli ve Verilerinizi İşlememizin Hukuki Dayanakları

Şirketimiz, kişisel ve özel nitelikli verilerinizi 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki sorumluluğu, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rıza şartlarından en az birinin var olması durumunda işlemektedir.

İş başvuru formları, Şirket’e ibraz edilen muhtelif bilgi ve belgeler, insan kaynakları, muhasebe ve iş süreçlerinde Şirket nezdinde oluşturulan bilgi ve belgeler, faturalar, irsaliyeler, fiyat teklif formları, Şirket’e iletilen posta ve e-postalar, Şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı kişi ve şirketler ile iş ortakları, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler, kurumsal iletişim hesapları, güvenlik kameraları ile vb. sistemler kanalıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçinde Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiği verileri 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde sayılan hukuki gerekçeler kapsamında yukarıda belirtilen amaçlar için paylaşabilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak; Topluluk Şirketleri, Yetkili Kurum ve Kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışında Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı Şirketimiz hiçbir kişisel veriyi yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Şirketimiz nezdinde kişisel verileri olan kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen bütün haklara sahiptir. Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Kişisel Verilerinize İlişkin Talepleriniz

6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz. Talebinize 6698 sayılı Kanun'un 13. maddesi gereğince 30 gün içerisinde ücretsiz cevap verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde anılan Tebliğde belirlenen ücret dışında bir ücret talep edilmeyecektir.

Başvurularınızı İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak formu elden teslim ederek, noter vasıtasıyla, KEP adresinizle veya Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta ile yapabilirsiniz.

Başvurucu, kimliğini ispat edecek olan belge ve dokümanlarla beraber başvuruda bulunacaktır. Başvurularınızda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon, varsa faks numarası ve talep konusu yazılması zorunludur. Bu belgelerin teyidi yapılamadığı takdirde olumlu yanıt verilmeyecektir.


İletişim Kanalları

Adres:


Büyükkayacık OSB Mah. 15 No lu Sk. 7A/1 Selçuklu - KONYA

Telefon:

444 98 51

E-Posta:

bilgi@sinikonya.com

Kep Adresi:


sinikonya@hs01.kep.tr

Web:

www.sinikonya.com